Правила томбола във фейсбук "Спечели маска и за мама"

Споделете статията
7.9.2021 г. |
Правила за провеждане на томбола “Спечели маска и за мама
I. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА
1. “Стада България“ ЕООД, с ЕИК175060158,  със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. „Атанас Дуков” №29, ет. 5.
2. Вземайки участие в томболата, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на мини-играта (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА
3. Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от томболата, започва на 07.09.2021 г. и ще продължи до 01.10.2021 година, освен ако не са налице промени, съгласно т. 25 или т. 26. Това е последният ден, в който участниците могат да се възползват от томболата.
III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТОМБОЛАТА
4. Томболата се провежда на територията на България.
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
5. Мини-играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на и „Стада България” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
Право на участие в томболата придобива автоматично всяко пълнолетно физическо лице /Участник/, отговарящо на изискванията от т. 5, За участие в томболата е необходимо снимката да бъде публикувана в коментар под специално изработения за целта на играта пост наличен на Facebook-страницата на Марсианци на адрес: https://www.facebook.com/marsianci.... в периодът от 07.09.2021 г. до 01.10.2021  година включително. Публикувани снимки, които не спазват гореописаните критерии на Организатора не участват в томболата.
6. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.
7. Участието в томболата е обвързано с покупка.
V. ПОДАРЪЦИ ОТ ТОМБОЛАТА
8. Всеки участник публикувал снимка на закупения от него промоционален пакет МАрсианци Гъми Ехинацея с детска маска по горепосочените критерии на Организатора на играта във Facebook-страницата му, участва в томбола за спечелване на една от следните награди: 30 бр. Дамски текстилни маски.
9. Печелившите ще бъдат избрани на случен принцип до 11.10.2021 г.
10. На 08.10.2021 г. ще се проведе томбола, на която ще бъдат изтеглени тридесет от участниците взели участие в играта, като всеки печеливш ще спечели само по 1 /един/ брой от горепосочените награди.
11. Печелившите от томболата ще бъдат изтеглени чрез нарочна електронна система, която на произволен принцип ще определи имената им, в присъствието на комисия от трима члена от екипа на Изпълнителя. Името и фамилията на печелившите ще бъдат обявени не по-късно от 17:00ч на 11.10.2021 г във Facebook-страницата на Организатора на адрес: https://www.facebook.com/marsianci....
12. Всеки от участниците може да спечели само по една от горепосочените награди.
13. Организаторът ще се свърже с победителите посредством лично съобщение във Facebook. В случай, че спечелилият участник не потвърди приемането на наградата и не предостави адрес за доставка в рамките на 5 работни дни от получаването на съобщението на Организатора за спечелването на награда, последният има право да изтегли друг на негово място.
14. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията на томболата, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
15. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от Участника неточен или погрешен адрес. В тези случай наградата се предоставя на друг участник в играта, избран отново на томболен принцип чрез жребий.
16. Наградата може да бъде получена само лично от печелившия Участник, срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.
VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ТОМБОЛАТА
17. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на кампанията на Facebook-страницата на Организатора на, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
18. Печелившите в томболата могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите.
VII. ЛИЧНИ ДАННИ
19. Томболата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С публикуване на снимката си на Facebook-страницата на Марсцианци на адрес:https://www.facebook.com/marsianci...., Участникът се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите на промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други.
20. С участието си в настоящата томбола участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в томболата, както и за получаване на наградите от съответните спечелили. С публикуване на снимките си, участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на томболата и в частност за целите на маркетинга, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена и град на местоживеене биха могли да станат публични.
22. С участието си в настоящата томбола участниците декларират и се съгласяват, че Организатора може да публикува снимки на тях и техните деца с маска Марсианец в Интернет и социалните мрежи.
23. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Организатора в база данни.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА
24. Организаторът има неотменимото право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
25. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно раздел VI. Публичност на промоцията.
26. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на подаръците от настоящата томбола, ще бъде надлежно публикувана на Facebook-страницата на Организатора.
27. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.
Желаем Ви късмет!
 
 

Свързани статии от майки

Правила томбола във фейсбук "Спечели маска и за мама"

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Искате да потърсите нещо в Google довечера? Смятам, че е по-добре да си поспите

Не мога да разбера как майка ми се е справила с това да бъде майка без интернет. Или баба ми. Тя дори не е имала телефон, за да се обади на лекаря, когато е имала и най-малкото подозрение, че нещо не е наред.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Потърсете ни в социалните мрежи